Water balans weg in Damme

Gezien de bestaande elektriciteitskabels in Damme dateren van 1937 en zo het einde van hun levensduur bereikten, was het noodzakelijk dat ELIA nieuwe ondergrondse elektriciteitskabels voorzag. Door deze vernieuwing kan ELIA de bevoorradingszekerheid van de regio Brugge in de toekomst blijven garanderen. Tegelijkertijd werd door Fluvius een gescheiden riolering geplaatst. Dit maakte dat de weg volledig moest worden heringericht van fundering tot wegdek. Stad Damme wou van de gelegenheid gebruik maken om – in lijn met haar principes van duurzame en klimaatresistente inrichting van het openbaar domein – samen met ELIA in te zetten op een uniek duurzaam synergieproject tussen diverse aannemers. Avalon Landscape + Engineering is in het kader van de opdracht als ontwerper voor deze realisatie aangesteld en zocht samen met Stad Damme, Elia, Fluvius, Farys en APK Group naar een optimale herstelwijze van infrastructuur. Het is een uniek project in Vlaanderen geworden. Situering De werken situeren zich in de Vossenberg en de Rijckeveldestraat in Sijsele. Ze vormen de toegangspoort tot het natuur domein Rijckevelde. Tot dit 180 ha grote domein, gelegen op de grens tussen Damme, Brugge en Beernem, behoren naast het bos en het natuurdomein Schobbenjak ook het voormalige militair domein en het kasteel Rijckevelde. Gekenmerkt door de grote statige beuken vormt de Vossenberg de verbinding voor fietsers, verkeer en bewoners tussen de Maalse steenweg en het kruispunt met de Rijckeveldestraat. Zo werd er resoluut gekozen voor een ontharding van het volledige openbaar domein, waarbij alle facetten van een water balans infrastructuur in synergie worden gebracht. Een uniek project in Vlaanderen. In kader van hun opdracht werd Avalon Landscape + Engineering door ELIA aangesteld als ontwerper voor deze realisatie. Dit in aanvulling van hun opdracht voor het begeleiden van het landschappelijk herstel boven de kabelwerken. Dit hield in dat samen met de bouwheer èn in dialoog met alle actoren, gezocht werd naar een optimale herstelwijze van infrastructuur en omgeving na de kabelwerken. Bij de uitvoering van deze opdracht door ELIA, stonden een open dialoog met de wegbeheerder (in dit geval Stad Damme), duurzaamheidsprincipes, veiligheid van omgeving, gebruikers en bewoners en een toekomstgericht ontwerp principes centraal. In het kader van deze uitgangspunten besliste de Stad Damme in samenspraak met ELIA, om de lokale wegen Rijckeveldestraat en Vossenberg ingrijpend te wijzigen. Beide straten waren vooraf de aanvang van de werken uitgevoerd in een water ondoordringbare verharding en ook was er deels nog steeds een gemengd rioleringssysteem. Hier en daar was er zelfs nog een directe lozing van grijs water in de omgeving. Synergie Het was de betrachting om de impact van deze werken voor de bewoners en de omgeving tot een minimum te beperken. Ook werden voldoende financiële middelen door de betrokken partijen ter beschikking gesteld om deze synergetische realisatie optimaal te starten. Er werd een overlegplatform opgericht om alle betrokken actoren bij het uitvoeringstraject te verenigen. Het was een degelijk en gedragen voorbereidend traject, dat de uitvoering en de voorafgaande studies absoluut ten goede kwam. Zo zijn de onderzoeken en de technische verslagen over grondverzet, archeologie, topografie, geologie en bemaling in synergie uitgevoerd en gedeeld met elkaar. Een van de gezamenlijke conclusies die hier naar voor kwam, was dat een verlaging van de grondwaterstand niet wenselijk was. Door de timing van de werken in het voorjaar zou de negatieve impact op de volwassen bomen en het nabijgelegen bos- en natuurgebied aanzienlijk zijn. Waterdoorlaatbare weg – circulaire economie Bij vergelijking van de kosten van deze traditionele uitvoering met deze in de inrichting van een waterdoorlaatbare weg, bleek dat er geen nominale hogere kost te verwachten was voor de realisatie. Dit inclusief een fundering aangepast voor infiltratie en buffering van het hemelwater. Om de impact op de oppervlakkige wortels van de naast groeiende beuken te minimaliseren werd ook gekozen om niet meer uitbraak te doen dan noodzakelijk van de bestaande funderingen en onderfunderingen. Als verharding werd gekozen voor een waterpasserende betonstraatsteen met een open voeg. Dit alles met het doel om het hemelwater die op de verharding komt zo snel mogelijk doorheen de bestrating laag te leiden naar het funderingspakket waar deze gebufferd wordt en kan infiltreren in de ondergrond. In combinatie met deze infiltratie fundering en straatlaag bieden de water passerende betonstraatstenen het hoofd aan zware regenbuien. De betere aanvoer van lucht en water onder de verhardingszone komt ook direct te goede aan de bomen en creëren een betere leefomgeving. Dit biedt een grote meerwaarde aan de oude en waardevolle bomen. Door al deze elementen samen is dit een uniek project in Vlaanderen in duurzame en klimaat resistente inrichting van openbaar domein.

in uitvoering

ELIA ENGINEERING - Stad Damme

Sijsele - Damme