Kiến trúc cảnh quan

Để có thể tạo ra sự kết nối mạnh mẽ giữa thiết kế kiến trúc và môi trường, sau những đánh giá sâu sắc được thực hiện dựa trên hiện trường, hoàn cảnh, việc xác định mối quan hệ với cảnh quan xung quanh, chức năng mong muốn và những cơ hội kiến trúc và kỹ thuật là điều rất quan trọng.

Những phân tích kỹ lưỡng, cẩn thận chính xác sẽ mang đến một kết quả thành công.

Đối với mỗi dự án, chúng tôi sẽ xác định và ưu tiên những giá trị nội tại, sau khi xem xét cẩn thận và nghiên cứu để có thể tăng cường hoặc cần phải khắc phục trong việc phát triển các thiết kế tương lai.

Trong mối tương quan này, chúng tôi nghiên cứu những trường hợp có thể xảy ra và làm sáng tỏ chúng trên bản thiết kế cuối cùng theo thỏa thuận. Ở giai đoạn thiết kế, chúng tôi kiểm tra tất cả các yếu tố khách quan và chủ quan như: yếu tố xã hội liên quan, con người, đa dạng sinh học, tác động từ cộng đồng, các giá trị bổ sung, lợi ích tài chính, quản lý năng lượng, tiện ích lưới điện, giao thông, sự lưu thông và các sử dụng hợp lý của bề mặt kết cấu sẵn có, thể tích và mặt tiền.

Chúng tôi luôn cố gắng thiết kế một bản quy hoạch với sự vượt trội trong việc cung cấp những môi trường và cảnh quan có chất lượng cao và bị thuyết phục rằng, việc đưa vào những kỹ thuật sáng tạo trong thiết kế cảnh quan có ảnh hưởng trực tiếp và tích cực đến môi trường sống của chúng ta. Đó là điều cần thiết để phản ánh trách nhiệm của con người trong việc bảo vệ bầu khí quyển.