Quy hoạch tổng thể

Với tư cách là đội thiết kế, chúng tôi lựa chọn phương pháp tích hợp để đội ngũ chuyên môn có cơ hội thể hiện đầy đủ khả năng của mình trong toàn bộ quá trình. Nghiên cứu về rất nhiều trường hợp có thể xảy ra được hoàn thiện cả trên phương diện tiếp cận thực dụng, giới hạn tài khoản và các cơ hội bổ sung, cả trên phối cảnh về mặt kinh tế và kỹ thuật. Tất cả các yếu tố kỹ thuật theo quy định cũng sẽ được tính đến.

Một trong những thách thức chính của chúng tôi là việc kích hoạt những giá trị không gian để thúc đẩy sự phát triển bền vững của khu vực.

Chúng tôi mong muốn tiếp cận các bên liên quan một cách chủ động trong việc thiết kế và phát triển dự án. Thông qua sự tích hợp cách tiếp cận mang tính cấu trúc của các bên liên quan trong giai đoạn thiết kế và phát triển, chúng tôi tạo ra các phương pháp tiếp cận cơ bản cho dự án, thông qua các cuộc hội thảo, các mô hình và các liên hệ từ tất cả các bên.

Mọi kết quả cần phải minh bạch và có thể được theo dõi bởi tất cả các bên, được phản ánh thông qua các nền tảng truyền thông trực tuyến và không trực tuyến. Mục đích của tất cả các bên là rất rõ ràng: tạo ra một không gian và môi trường mới bền vững.

 Cách tiếp cận thiết kế của AVALON Landscape+Engineering là một mô hình hoàn chỉnh. Chúng tôi tiếp nhận chúng như một nguồn thông tin nơi mà cả các thông tin chủ quan (ví dụ như kết quả điều trần công khai), các khuôn khổ kỹ thuật (cả thiết kế cảnh quan lẫn thiết kế điểm nhìn) kết hợp với các kiến thức được phân tích tính khả thi về mặt kinh tế, các tác động tới môi trường với các tính toán lợi ích xã hội cũng được kết hợp.

Đó là một sự kiểm nghiệm mô hình chức năng của tiềm năng bất động sản cho các thói quen sống và chăm sóc sức khỏe, sự chung sống, dịch vụ bán lẻ và mua sắm, mô hình sinh sống có dân cư và phi dân cư.